Extern toezicht

Tandartspraktijken hebben op het gebied van stralingsbescherming te maken met 3 inspectie-organen;

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  -patiëntveiligheid

Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid)

 -veiligheid werknemer

Inspectie ANVS

  -alle stralingsbeschermingswetgeving

IGJ
Het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de radiologie in de mondzorg bestaat uit een aantal aandachtspunten. Deze zijn onderhoud van de röntgentoestellen, deskundigheid, stralingshygiëne en het beheer van het KEW-dossier. Ze bezoeken regelmatig mondzorgpraktijken. De IGJ heeft eind 2017 onderzoek gedaan naar radiologie in de mondzorg. Er werd gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. 

Thema kwaliteit inspectie AVS-Radiant
Fig. 1

Er is meer aandacht nodig voor het thema kwaliteit. Vooral voor de inhoud en het beheer van het KEW-dossier. 59% van de beoordeelde KEW-dossiers was incompleet. Enkele voorbeelden van documenten die veelal ontbraken:

 • Een kopie van de melding van de röntgentoestellen (nu registratie);
 • Een stralingsrisicoanalyse;
 • Acceptatietesten en onderhoud;
 • Registratie BIG-register;
 • Uittreksel van Kamer van Koophandel;
 • De aanwijzing van een TMS “de mandaat verklaring”.

De inspectie constateerde de meeste normoverschrijdingen bij de volgende drie punten:

 • Het ontbreken van een goede stralingsrisicoanalyse;
 • De röntgentoestellen waren niet aangemeld bij de rijksoverheid (ANVS);
 • Er was voor ingebruikname van de röntgentoestellen geen acceptatietest uitgevoerd.
Thema veiligheid inspectie AVS-Radiant
Fig. 2
Fig. 3

Getoetste norm:

De ondernemer zorgt dat de zorgverlener die röntgenopnamen indiceert en/of beoordeelt of opdracht geeft tot het maken van röntgenopnamen aantoonbaar beschikt over het vereiste stralingsdeskundigheidsniveau (voorheen 5A/M).

De inspectie wijst de sector nogmaals op de verplichte bij- en nascholing.

 • Plan voor bij- en nascholing op het gebied van de radiologie binnen de mondzorg;
 • Die moet eens in de vijf jaar (in totaal 4 uur) worden gevolgd.

De IGJ gaat uit van wetten, besluiten en richtlijnen om te bepalen of praktijken goed en veilig werken. De punten waar zij naar kijkt, staan in een toetsingskader. De zaken die daarin staan, beschouwt de inspectie als minimale normen. Kijk of uw praktijk voldoet aan de toetsingscriteria via het document ‘Werken met radiologie in de mondzorg‘.

ANVS
Recentelijk houdt de ANVS digitale inspecties bij 500 praktijken. De aanleiding hiervoor is dat er veel minder registratie- en vergunningsaanvragen zijn gedaan dan verwacht en men wil de naleving van de huidige wetgeving bevorderen. De overgangstermijn voor de omzetting van een melding naar een registratie of vergunning is geëindigd op 6 februari 2020. De ANVS zal niet handhavend optreden wanneer de aanvraag tot het registreren of aanvraag om vergunning is ingediend voor 15 april 2021.