Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van AVS-Radiant Stralingsonderwijs (vof), kantoorhoudende te (3471 GG) Kamerik aan de Van Teylingenweg 130 (KvK-nummer 81838565). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.avs-radiant.nl en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden gelden per 1 mei 2021.

Definities

Aanbieder: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere aanbieder die via het Platform Producten aan Gebruikers aanbiedt.
Content: alle informatie, gegevens of bestanden die de Aanbieder via het Platform ter beschikking stelt, waaronder – maar niet beperkt tot – bedrijfsinformatie, het Productaanbod en Ervaringen.
Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform (zowel de Consument als de zakelijke bezoeker) die op het Platform kan overgaan tot (onder meer) het plaatsen van een bestelling, het opvragen van informatie, het stellen van een vraag, het verrichten van een Inschrijving of het schrijven van een review.
Inschrijving: de aanmelding door een Gebruiker voor een Product via het Platform, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden van AVS-Radiant Stralingsonderwijs.
Online bij- en nascholing: een op afstand gegeven online training.
Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en een Gebruiker op grond van de Inschrijving door de Gebruiker voor een Product bij de Aanbieder via het Platform.
Platform: alle onderliggende pagina’s van www.avs-radiant.nl
Product: het door de Aanbieder aangeboden product en/of dienst, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – opleidingen, trainingen en online bij- en nascholingen bijbehorende materialen en informatie.

Inschrijving en facturering

De overeenkomst tussen Aanbieder en de Gebruiker komt tot stand, nadat de Gebruiker, en indien van toepassing, de werkgever, de betaling van de cursus heeft voldaan en de betaalbevestiging heeft ontvangen. De op het aanmeldingsformulier door de Gebruiker en de werkgever aangegeven betaling plichtige is de contractant in de overeenkomst met de Aanbieder. De toegang tot de online bij- en nascholingen blijven één jaar geldig.

Bedenktermijn

Een online bij- en nascholing (e-learning) betaalt u gelijk online waardoor u snel en makkelijk thuis kan beginnen met leren. Er geldt daardoor geen annulering- of herroepingsrecht bij e-learnings. Eenmaal aangeschaft kunt u de training dus niet annuleren en het geld terug krijgen. Dit komt omdat de inhoud al getoond is; u doet bij bevestiging van de betaling afstand van uw recht van ontbinding.

Bij ernstige ziekte of calamiteit van de deelnemer bent u, na toestemming van de Aanbieder, bevoegd de deelnemer door een ander te laten vervangen. U blijft dan hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

Vertrouwelijkheid

Door de Gebruiker en/of diens werkgever verstrekte informatie wordt door de Aanbieder, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Zie hiervoor ook de Privacy Verklaring. (link)

Intellectuele eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Content worden door AVS-Radiant Stralingsonderwijs voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVS-Radiant Stralingsonderwijs is de Gebruiker niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte Content of van het door AVS-Radiant Stralingsonderwijs ontwikkelde materiaal afgeleide materialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Niets van het Content mag worden hergebruikt, opgeslagen of worden verzonden naar enig andere partij.

AVS-Radiant Stralingsonderwijs behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het cursus- en voorlichtingsmateriaal of de onderwerpen die ter sprake komen tijdens de bij- en nascholing.

Aansprakelijkheid

AVS-Radiant Stralingsonderwijs is niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming als gevolg waarvan de Gebruiker schade lijdt, niet aan AVS-Radiant Stralingsonderwijs is toe te rekenen (in ieder geval omvattende de inhoud en de uitvoering van het Product door de Aanbieder) en/of de Gebruiker AVS-Radiant Stralingsonderwijs geen redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming te herstellen. Een redelijke termijn bedraagt in ieder geval 10 werkdagen.

De aansprakelijkheid van AVS-Radiant is in elk geval beperkt tot maximaal het door de Gebruiker betaalde cursusgeld voor het Product, dan wel het cursusgeld van dat gedeelte van het Product waaruit de aansprakelijkheid van AVS-Radiant Stralingsonderwijs voortvloeit.

Klachten en geschillen

Klachten over de levering of inhoud van een Product dienen schriftelijk of per mail aan AVS-Radiant Stralingsonderwijs gemeld te worden. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en er zal binnen 14 dagen door AVS-Radiant Stralingsonderwijs worden gereageerd. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd per mail. De klacht dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan aan AVS-Radiant Stralingsonderwijs bekend te zijn gemaakt. Klachten die buiten deze termijn aan AVS-Radiant Stralingsonderwijs worden gemeld, worden niet in behandeling genomen. De klacht wordt geregistreerd, de correspondentie en de wijze van afhandeling wordt gearchiveerd voor tenminste 2 jaar. Indien gezamenlijk niet tot een oplossing gekomen kan worden, wordt een onafhankelijke derde partij ingeschakeld. De mediator is bereikbaar per e-mail (mediator.rvs@gmail.com). De kosten die daar aan verbonden zijn worden gezamenlijk gedragen.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AVS-Radiant Stralingsonderwijs partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank in Utrecht (thans Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) is bevoegd kennis te nemen van enige geschillen nadat partijen onderling niet tot een oplossing van het geschil zijn gekomen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Kamerik, 1 mei 2021